Biuro Planowania Włocławek
  Strona główna
  Aktualności
  Opracowania
  Współpraca międzynarodowa
  Ważne linki
  Galeria
  Do pobrania
  Kontakt

Szukaj

BIP

Kujawsko-Pomorskie

Aktualności

Sporządzamy nowy plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) w dniu 16 lutego 2015 roku ukazało się Ogłoszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, w prasie ogólnopolskiej (Gazeta Wyborcza) oraz regionalnej (Gazeta Pomorska).

Ogłoszenie Marszałaka Woj. Kuj-Pom

Również w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin, starostw powiatowych, urzędzie marszałkowskim i urzędzie wojewódzkim ukazało się obwieszczenie o podjętej przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwale nr LIV/823/14 z dnia 27 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego określające jednocześnie formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących planu.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pismem znak DN.7630.1.3.2015 z dnia 17 lutego 2016 r., zawiadomił o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu.

Równocześnie ukazało się Ogłoszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wynikające z przepisów art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, art. 40, art. 41 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.).

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przywiązuje bardzo dużą wagę do kwestii partycypacji społecznej w procesie planowania rozwoju, dlatego też wszystkie wnioski złożone w związku z opracowywaniem planu zagospodarowania przestrzennego województwa będą traktowane jako cenny wkład w dyskusję nad założeniami zagospodarowania przestrzennego naszego województwa.
 

ROZPATRZENIE WNIOSKÓW

Od momentu ukazania się ogłoszenia, obwieszczeń oraz rozesłania zawiadomień o przystąpieniu do sporządzania planu do dnia 30 września 2015r. wpłynęły 172 pisma zawierające łącznie 1088 wniosków, w tym 525 wskazanych konkretnych zadań/inwestycji proponowanych do uwzględnienia w planie. Szczegółowe informacje zawarto w poniższej tabeli. 

  Pisma Wnioski w tym inwestycje/zadania
Złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, obwieszczenie (art. 41 ust. 1 pkt 1 upzp)
w terminie 64 301 166
po terminie 7 48 34
łącznie 71 349 200
Złożone w odpowiedzi na zawiadomienie (art. 41 ust. 1 pkt 2 upzp)
w terminie 95 682 299
po terminie 6 57 26
łącznie 101 739 325
Ogółem
w terminie 159 983 465
po terminie 13 105 60
Razem 172 1088 525

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym marszałek województwa rozpatruje wnioski o których mowa w art. 41. ust. 1 pkt 1 ww ustawy, tj.  złożone w odpowiedzi na ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania planu.

W dniu 30 listopada 2015 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismem znak RR-I-P.7632.5.2015 rozpatrzył złożone na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 wnioski do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

Dokumenty do pobrania:

 

Wnioski złożone przez instytucje i organy uzgadniające należy traktować jako wytyczne do sporządzania projektu planu, a sposób ich uwzględnienia warunkuje uzgodnienie tego projektu.
Wnioski zgłoszone przez instytucje i organy właściwe do opiniowania projektu planu (w tym gminy i powiaty) mają charakter postulatów. Stanowią one dla zespołu sporządzającego projekt planu bardzo cenną informację, a wyrażone w nich oczekiwania samorządów terytorialnych będą szczegółowo analizowane w trakcie dalszych prac nad planem.powrótPowered by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Biuro Planowania